A Magyar Izomdisztrófia Társaság hivatalos honlapja.
Ismét a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
Összefoglaló, ezúttal kérdés - válasz formájában
Utoljára frissítve: 2013. november 09.

 Ezt kapjuk az új, uniós egészségügyi ellátás keretében

 

A határon átnyúló egészségügyi ellátás EU szerte az egészségügyi közkiadásoknak mindössze körülbelül 1 százalékát, jelenleg mintegy 10 milliárd eurót tesz ki, a váratlan, vagyis a sürgősségi ellátásokkal együtt is.

Mivel a betegek általában a saját országukban szeretnek gyógyulni. Ha a beteg mégsem a hazájában kezeltetné magát, az október 25-től hatályos uniós szabályozás ehhez átlátható feltételeket teremt. Az eligazodást az Európai Bizottság kérdés-válasz formájú tájékoztatója is segíti.

Az EB tájékoztatója szerint a jogszabályok egyértelműsítik a betegeknek a biztonságos és jó minőségű, uniós határokon átnyúló ellátáshoz, valamint a költségek visszatérítéséhez való jogát. Az orvosi ellátás igénybevétele céljából másik uniós országba utazó betegek ugyanolyan bánásmódban fognak részesülni, mint annak az országnak a polgárai, amelyben a kezelést kapják. Ha hazájukban joguk van egy adott ellátáshoz, a költségeket saját országuk téríti meg. A kezelési költségeket a beteg hazájában egy hasonló kezelésért felszámolt költségek szintjéig fedezik. Egyes esetekben a más országban történő kezelés előzetes engedélyeztetésére lehet szükség, különösen ha a betegnek a kórházban kell töltenie az éjszakát, vagy ha speciális és költséges ellátásra szorul.

Az új jogszabály az uniós betegeknek több más szempontból is előnyt biztosít majd: a páciensek könnyebben tájékozódhatnak a más uniós országban nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról, és így több kezelési lehetőség közül választhatnak. A nemzeti egészségügyi hatóságok egyszerűbben, szorosabban együttműködhetnek, és könnyebbé válik számukra az egészségügyi ellátás minőségi és biztonsági előírásaival kapcsolatos információk cseréje. Az irányelv támogatja az "európai referenciahálózatok" fejlesztését azáltal, hogy - önkéntes alapon - összehozza az Európában elismertségnek örvendő szakértői központokat. Ösztönzi továbbá az uniós országok együttműködését annak érdekében, hogy kiaknázhatók legyenek az egészségügyi technológiák értékelésében és az e-egészségügyben rejlő jelentős potenciális előnyök.

Mi a helyzet az ezen a téren már létező jogszabályokkal (a szociális biztonságról szóló rendeletek)?

Azok a polgárok, akiknek ideiglenes külföldi tartózkodásuk alatt orvosi ellátásra van szükségük (beleértve a sürgősségi ellátást is), továbbra is élvezhetik a hatályos rendeletek és az európai egészségbiztosítási kártya előnyeit, és megkapják a szükséges szolgáltatásokat. A rendelet értelmében előre tervezett ellátás esetén a betegek előzetes engedélyért folyamodhatnak. Az engedélyt nem szabad elutasítani, amennyiben a beteg országában orvosilag indokolt határidőn belül nem biztosítható ilyen ellátás.

Fontos megjegyezni, hogy a rendeletek nem terjednek ki valamennyi egészségügyi szolgáltatóra, egyes magánszolgáltatók például nem tartoznak a hatályuk alá. Emellett a rendeletek rendszerint valamennyi kezelés esetén engedély kérésére kötelezik a betegeket, míg az irányelv alapján engedélyeztetésre inkább csak kivételes esetben kerül sor.

Milyen előnyöket jelent az új jogszabály?

Az irányelv nem érinti a hatályos szociális biztonsági rendeletek által a polgárok számára biztosított előnyöket, mely rendeletek jogalapját az Európai Unióról szóló szerződésnek a személyek szabad mozgásáról szóló cikke jelenti. Egyértelművé teszi azonban azokat a betegjogokat, amelyek a szolgáltatások szabad mozgásán alapulnak, és amelyeket az Európai Bíróság több ítéletében is megerősített. A kórházi ellátást illetően az új irányelv egyik fő hozadéka, hogy a betegek ezentúl majd megválaszthatják, melyik egészségügyi szolgáltatóhoz kívánnak fordulni.

Emellett az új jogszabály a következő előnyökkel jár:

Több választási lehetőség: az irányelv valamennyi egészségügyi szolgáltatóra kiterjed. Kevesebb bürokrácia a betegek számára: az irányelv alapján a kezelések előzetes engedélyeztetésére inkább csak kivételes esetben lesz szükség.

A betegek tájékoztatása: a valamennyi tagállamban létrehozandó nemzeti kapcsolattartó pontok biztosítják, hogy a betegek minden szükséges információt megkapjanak ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak (például az egészségügyi ellátás minőségével és biztonságosságával kapcsolatban). Emellett az irányelv új intézkedéseket vezet be, amelyek célja a betegek támogatása abban, hogy a lehető legátfogóbb módon érvényesítsék a két szabályozás szerinti jogaikat.

Eljárási garanciák: minden betegnek jogában áll megalapozott döntést hozni, és a jogorvoslat eszközeivel élni, ha úgy véli, hogy jogait nem tartották tiszteletben. Minden betegnek jogában áll panaszt tenni és jogorvoslatot kérni (minden kezelésre felelősségbiztosításnak vagy más hasonló szabályozásnak kell kiterjednie). Emellett a betegeknek joguk van másolatot kapni egészségügyi dokumentációjukról.

Mikor kell a nemzeti hatóságtól előzetes engedélyt kérni?

A nemzeti hatóságok három esetben vezethetik be az előzetes engedélyezési rendszert más tagállamban történő kezelés esetén: olyan egészségügyi ellátások esetében, amelyek keretében a beteg legalább egy éjszakát kórházban töltene; rendkívül speciális és különösen magas költségekkel járó egészségügyi ellátások esetében; súlyos és különleges esetekben, amikor az érintett szolgáltató által nyújtott ellátás minőségi vagy biztonságossági szempontból ezt indokolja.

E három esetben előfordulhat, hogy a betegeknek előzetesen engedélyt kell kérniük a költségvisszatérítésekért felelős nemzeti hatóságtól. A tagállamoknak közzé kell tenniük azon kezelések jegyzékét, amelyek esetében szükség van ez említett előzetes engedélyekre - ezt a listát a nemzeti kapcsolattartó pontok rendelkezésre bocsátják.

Visszautasíthatók-e ezek a kérelmek?

A nemzeti egészségügyi hatóságok megtagadhatják az engedélyt abban az esetben, ha a kérdéses kezelés, illetve az adott egészségügyi szolgáltató kockázatot jelenthet a betegre nézve. Szintén megtagadható az engedély, ha a beteg hazájában orvosilag indokolt határidőn belül biztosítható ilyen ellátás. A tagállamoknak azonban meg kell indokolniuk döntésük szükségességét, és minden konkrét esetben külön ismertetniük kell, hogyan értelmezendő az "orvosilag indokolt" kifejezés.

Mit tehetek, ha nem kapom meg az engedélyt?

A betegeknek jogukban áll kérelmezni saját, egyedi esetükben a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó adminisztratív döntés felülvizsgálatát.

Mekkora összeghatárig térítik meg külföldi kezelésem költségeit?

A betegek számára visszatérített összeg megegyezik a saját országukban nyújtott, ugyanolyan típusú egészségügyi ellátás igénybe vétele esetén megtérített összeggel. Azoknak a tagállamoknak, amelyekben az ellátás a szolgáltatásnyújtás helyszínén térítésmentes, tájékoztatniuk kell a betegeket a költségvisszatérítési tételekről. Amennyiben a külföldi kezelés ára a belföldi tarifáknál alacsonyabb, a költségek visszatérítésénél a tényleges árakat veszik figyelembe.

Igénybe vehetek-e valamely egészségügyi szolgáltatást külföldön, amennyiben az hazámban nem áll rendelkezésre?

Igen, de csak abban az esetben jogosult a költségek visszatérítésére, ha a kezelés része annak az "ellátási csomagnak", amelyre Ön a hazájában érvényes törvények vagy szabályok alapján jogosult. Az illetékes nemzeti kapcsolattartó pont felvilágosítást tud nyújtani arról, hogyan ellenőrizheti, hogy egy adott kezelés szerepel-e az Ön ellátási csomagjában.

Ki kell-e előzetesen fizetnem a határon átnyúló kezelés költségeit?

Igen, a betegeknek általában előre ki kell fizetniük a felmerült költségeket, amelyeket azután nemzeti hatóságuk a lehető leghamarabb megtérít számukra. Az irányelv arra is lehetőséget nyújt a tagállamok számára, hogy írásban előzetesen megerősítsék a visszatérítendő összeg nagyságát. A tagállamok a betegeknek nyújtott költségtérítés helyett közvetlenül a szolgáltatóknak is folyósíthatja az ellátás díját.

Átvihetem-e orvosi adataimat abba az országba, amelyben kezeltetni fogom magam?

Egy másik tagállamban végrehajtandó kezelés előtt a betegeknek joguk van másolatot kapni a hazájukban vezetett egészségügyi dokumentációról. A kezelést nyújtó külföldi szolgáltatónak szintén másolatot kell adnia a betegnek, mielőtt az hazautazna.

Mit kell tennem, ha külföldi kezelésem alatt valami probléma merül fel?

Az adott ország nemzeti kapcsolattartó pontja tájékoztatni fogja Önt jogairól, és a kezelés helye szerinti országban érvényes rendszerről. Az Ön hazája köteles ugyanazt az utókezelést biztosítani Önnek, mint amelyet belföldi ellátás esetén nyújtott volna.

Hogyan lehetek biztos abban, hogy a külföldön igénybe vett kezelést követően hazámban megfelelő utókezelésben részesülhetek?

Az Ön hazája köteles gondoskodni arról, hogy az orvosi utókezelés ugyanolyan minőségű legyen, függetlenül attól, hogy melyik uniós országban került sor a kezelésre.

El fogják-e fogadni orvosi rendelvényemet egy másik uniós tagállamban?

Bármely rendelvényt, amelyet egy másik uniós ország állított ki, a beteg lakóhely szerinti országában is el kell ismerni, illetve fordítva. Ez garantálja, hogy egy egészségügyi ellátást, amelyet valamely másik tagállamban nyújtottak, a beteg hazatértét követően is megfelelően folytassanak. A betegnek joga van a rendelvényben felírt gyógyszerhez, amennyiben a gyógyszer kapható abban az országban, amelyben ki kívánja váltani azt, és forgalmazása engedélyezett.

Jóllehet ezek az alapelvek már rég érvényben vannak, a gyakorlatban nem mindig egyszerű a rendelvények elismertetése. Az irányelv rendelkezései valószínűleg nem oldják meg egyik napról a másikra a problémát, de céljuk, hogy a gyógyszerészek sokkal szélesebb körben képesek legyenek a más tagállamban kiállított orvosi receptek értelmezésére és a gyógyszerek kiadására.

Milyen előnyökkel járnak az egészségügyi technológiaértékeléssel és az e-egészségüggyel foglalkozó hálózatok?

Az egészségügyi technológiaértékelés segíti a döntéshozókat az egészségügyi beruházásokkal és kiadásokkal kapcsolatos helyes döntések meghozatalában. Az uniós országok együttműködése e területen egyértelműen számos potenciális előnnyel járna, mivel jelenleg az említett országok mindegyike külön értékeléseket készít.

Az elektronikus egészségügy eszközei szintén jótékony hatással lennének az egészségügyi rendszerekre. A tagállamok hivatalos és folyamatos együttműködése segíteni fogja az egyes országok döntéshozóinak munkáját, és javítani fogja az egyes rendszerek közötti átjárhatóságot. Ezek a hálózatok a nemzeti egészségügyi rendszerek számára közvetlen, a betegek számára pedig közvetett hasznot jelentenek.

Hol találhatok további információkat a külföldi egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos jogaimról?

Érdeklődjön a hazájában működő nemzeti kapcsolattartó pontnál, vagy látogasson el az "Európa Önökért" honlapra.

Cimkék:
  Európai Unió
  Tudástár
 
Várjuk jelentkezését
 
© Magyar Izomdisztrófia Társaság, 2009, minden jog fenntartva.