A Magyar Izomdisztrófia Társaság hivatalos honlapja.
Szociális ellátások 2013
Szilvi jóvoltából itt egy hasznos összefoglaló az idén elérhető szociális ellátásokról, melyet a Tudástárba is feltettünk.
Utoljára frissítve: 2013. február 08.

 Szociális ellátások 2013

 

Rendszeres szociális segély olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. Azok a személyek, akiknek a megélhetése más módon nem biztosított, kérhetik az ellátás megállapítását, ezért a kérelem benyújtásakor az igénylő vagyoni és jövedelmi viszonyait kell vizsgálni. Egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult, rendszeres szociális segélyre 2013.01.01 – től. A rendszeres szociális segély az önkormányzat rendeletében meghatározott időtartamig, de legfeljebb 6 hónapig 75%-os mértékben kerülhet folyósításra.

Az aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás. A kérelem elbírálásához szükséges a vagyonnyilatkozat, továbbá a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozó adatok. A támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a (2013.-ban 22 800 forint).

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző akkor állapítja meg az érintett személyeknek az aktív korúak ellátására való jogosultságot, ha saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet – ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát – nem folytat.


Lakásfenntartási támogatás kétféle módon lehet megállapítani, az egyik az alanyi jogon, a másik pedig a normatív alapon. Alanyi jogon az kaphat lakásfenntartási támogatást, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesül. A támogatást az adósságkezelés idejére állapítják meg. Lakásfenntartási támogatást a következőkben felsoroltakra lehet kérni az önkormányzatoktól: fűtés, lakbér, albérleti díj, közös költségek, csatornahasználati díj, szemétszállítás költségei, villanyáram, vízdíj, gázfogyasztás költsége.

Adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. Adósságnak minősül: áram, távhőszolgáltatás, víz- és csatornahasználat, kommunális hulladékkezelési díjtartozás, lakbérhátralék. Az adósságkezelési szolgáltatást csak igen szigorú feltételekkel vagyunk jogosultak igénybe venni. Azt a települési önkormányzat kérelmünkre csak abban az esetben biztosítja, ha adósságunk meghaladja az ötvenezer forintot és fennáll legalább 6 havi közüzemi díjakból (pl. gáz, áram, távhő), közös költségből, lakbérből vagy lakáscélú kölcsöntartozásból eredő hátralékunk.

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2013. évben 29 500 forint.

Átmeneti segély iránti kérelemmel fordulhat az önkormányzathoz az a személy, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, illetve egy jövedelemből élő család esetén az önkormányzati rendeletben foglalt nyugdíjminimum összegét.

Temetési segély jogosult az a kérelmező, aki a temetési költséget viselte, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. A támogatás mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének ötven, huszonöt vagy tizenöt százaléka, a kérelmező jövedelmi viszonyai alapján.

 

 

Cimkék:
  Fogyatékkal élők jogai
  Tudástár
 
Várjuk jelentkezését
 
© Magyar Izomdisztrófia Társaság, 2009, minden jog fenntartva.